culture

จิตวิญญาณขององค์กร
ดิ้นรน เหนือกว่า นวัตกรรม การพัฒนา

เป้าหมายของ EIMTERPRISE
สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่มีคุณภาพ สร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียง และตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

หลักการธุรกิจ
มุ่งเน้นผู้คน ธุรกิจที่ซื่อสัตย์ มั่นใจในคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรม บริการที่เอาใจใส่ ผลประโยชน์ร่วมกัน

ค่านิยมองค์กร
รักษาคำมั่นสัญญา: ผู้ชายไม่สามารถยืนหยัดได้โดยไม่มีความน่าเชื่อถือ
จดจำความรับผิดชอบ: รับผิดชอบเป็นเกียรติ และสร้างคุณค่า
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกินความต้องการของลูกค้า

ลิขสิทธิ์ Zhejiang Lejia Electrical Machinery Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ เข้าสู่ระบบ   ขายเครื่องปักเชิงพาณิชย์